Niezbędnik HVAC 3

Niezbędnik HVAC Business Partner - numer 3

 

W celu ułatwienia świadomego wyboru centrali wentylacyjnej z dniem 1 stycznia 2016 r. centrale wentylacyjne stosowane w obiektach mieszkalnych, opatrzono etykietą energetyczną zgodnie z rozporządzeniem delegowanej komisji Unii Europejskiej (nr 1254/2014).

Etykieta musi zawierać następujące informacje:
I. Nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;
II. Identyfikator modelu dostawcy;
III. K lasa efektywności energetycznej (podawana dla klimatu umiarkowanego);
IV. Poziom mocy akustycznej (LWA) w dB;
V. Maksymalne natężenie przepływu w m3/h, wraz ze strzałką w jednym kierunku (dla jednokierunkowego systemu) lub ze strzałką w dwóch kierunkach (dla dwukierunkowych systemów).

 

Klasę efektywności energetycznej centrali wentylacyjnej przeznaczonej do stosowania w obiektach, gdzie przebywają ludzie, wyznacza
się na podstawie jednostkowego zużycia energii (JZE).

Wzór, zgodnie z którym należy wyznaczyć JZE znajdujący się w rozporządzeniu UE przybiera postać:

 

gdzie:
JZE - oznacza jednostkowe zużycie energii na potrzeby wentylacji na m2 ogrzewanej powierzchni pomieszczenia mieszkalnego lub
budynku [kWh/m2/rok],
ta - oznacza liczbę godzin pracy na rok [h/rok],
pef - oznacza wskaźnik energii pierwotnej (ang. primary energy factor) w odniesieniu do wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej
[–],
qnet - oznacza stopień zapotrzebowania netto na wentylację w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni [m3/h/m2],
MISC - oznacza ogólny skonsolidowany wskaźnik odpowiadający danemu typowi systemu, obejmujący wskaźniki wydajności wentylacji,
przecieków powietrza w kanałach i dodatkowego przenikania powietrza [–],
CRS - oznacza czynnik rodzaju sterowania [–],
x - oznacza wykładnik, który uwzględnia nieliniowość stosunku oszczędności energii cieplnej do oszczędności energii elektrycznej,
uzależnionego od właściwości silnika i napędu [–],
JPM - oznacza jednostkowy pobór mocy [kW/(m3/h)],
th - oznacza liczbę godzin w sezonie grzewczym ogółem [h],
ΔΤh - oznacza średnią wartość różnicy między temperaturą wewnątrz (19°C), a temperaturą na zewnątrz w sezonie grzewczym, pomniejszoną o wartość korekcyjną 3K celem uwzględnienia zysku ciepła z energii słonecznej i ze źródeł wewnętrznych [K],
ηh - oznacza średnią efektywność energetyczną ogrzewania pomieszczeń [–],
Cair - oznacza jednostkową wydajność grzewczą powietrza o stałym ciśnieniu i stałej gęstości [kWh/(m3 K)],
qref - oznacza referencyjny stopień naturalnej wentylacji w przeliczeniu na m2 ogrzewanej powierzchni [(m3/h)/m2],
ηt - oznacza sprawność cieplną układu odzysku ciepła [–],
Qdefr - oznacza ilość energii grzewczej zużywanej rocznie do odszraniania m2 ogrzewanej powierzchni [kWh/m2/ rok], wyznaczaną przy
zastosowaniu zmiennoprądowego elektrycznego ogrzewania rezystancyjnego.